ISO

„Dlaczego warto Implementować Normę ISO 45001 i postawić na Zarządzanie BHP w organizacji? Norma ISO 45001 jest ważnym kamieniem milowym w polepszeniu warunków pracy, JAKOŚCI BEZPIECZNEJ PRACY…”

Każde zarzadzanie polega na określeniu celów działania. Siłą zarządzania jest współpraca i zaangażowanie zarówno pracowników jak i najwyższego kierownictwa oraz pozostałych stron zainteresowanych. Dzięki zaangażowaniu tworzony jest wysoki poziom szeroko rozumianej Kultury BHP, co ma istotny wpływ na jakość działań w zakresie BHP. Do realizacji określonych celów potrzebne jest zrozumienie kontekstu organizacji, który kształtuje bezpieczną pracę.

Kontekst zewnętrzny i wewnętrzny BHP podlega ciągłemu doskonaleniu warunków i jakości pracy. Podnoszenie świadomości kadry w kwestii wartości jaką jest system BHP; czyli globalnego standardu; rzeczywiście poprawia system poprzez działania profilaktyczne i prewencyjne. Ponawiane analizy np. metodą SWOT i m. in. wdrożeniu procedur w oparciu o „PDCA” (PLANUJ – WYKONAJ – SPRAWDŹ – DZIAŁAJ) prowadzą do tego, że organizacja podnosi swoją wartość w zakresie praktyk BHP.

Norma ISO 45001 jest zintegrowana w swej formule z innymi Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Organizacja, w której zaimplementowano normy posiada Zintegrowany System Zarządzania BHP. Cele oparte na korelacji obu norm w całym systemie mogą być lepiej osiągane i efektywnie poprawiane. Nieodzownym elementem systemu są konsultację podczas Komisji BHP oraz prowadzone Rejestry zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Kontekst operacyjny rozwijającej się organizacji musi polegać na zasadach ciągłej komunikacji i współpracy zarówno w poziomie jaki i pionie organizacyjnym. 

Tagi: